ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
เจ้าหน้าที่สรรพากรเดินทางมาให้บริการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองในคดีแรงงาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โครงการอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นผลประโยชน์ทับซ้อน” ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๗ ปี


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

            

           

image
image
image
image
image
image