ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณี เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางครบรอบ ๖๘ ปี ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการ ศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่จัดห้องสมุดประจำศาล ได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image