ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจร่าง คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือคำวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการแก้ไขข้อขัดข้อง ในการตรวจร่างคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือคำวินิจฉัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมพิธีเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษา” รุ่นที่ 72 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลคำวินิจฉัย คำพิพากษา และคำสั่งคำร้องในคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (กลุ่มศาลชั้นอุทธรณ์)


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

+

            

           

image
image
image
image
image
image