ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
News
ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดบรรยายหัวข้อ “เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกับคำพิพากษาคดีแรงงานของไทย”


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ประกาศศาลอุทธรณ์คดีชำนัญฺพิเศษ

            

           

image
image
image
image
image
image