ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา