ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

สืบค้นคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

             *** แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ***
                    - 2559                                       - 2560    

                    - 2561                                       - 2562   
                    - 2563
             *** แผนกคดีล้มละลาย ***
                    - 2560                                     - 2561

                    - 2562                                      
              *** แผนกคดีภาษีอากร ***
                    - 2560

                    - 2561

               *** แผนกคดีแรงงาน ***
                    - 2560                                      - 2561

                    - 2562                                      - 2563

              *** แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ***
                    - 2560 
                                     - 2561

                    - 2562                                      - 2563