ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

สืบค้นคำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


******** สืบค้นคำวินิจฉัย ********

*** แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ***

- 2559
- 2560
- 2561 


*** แผนกคดีภาษีอากร ***
- 2560
- 2561

*** แผนกคดีแรงงาน ***
- 2559
- 2560
- 2561

*** แผนกคดีล้มละลาย ***
- 2559
- 2560

- 2561

*** แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ***
- 2559            -2563
- 2560            -2564
- 2561

-2562