ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

รับสมัครแข่งขันโครงการ"แถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ"

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจึงงดการแข่งขันแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา

ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


image เอกสารแนบ