Accessibility Tools

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการเพิ่มศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีการจัดอภิปรายหัวข้อ"การขับเคลื่อนศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษก้าวสู่ Smart Court และ APSC Smart Court"

(ปัญหาการใช้ระบบ JIS และ CIS มาสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีชำนัญพิเศษ) โดยมีนายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ทั้งยังจัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง และจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน กีฬา ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบ้านคลองเสือ จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ