ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นายรักเกียรติ วัฒนพงษ์ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2566 โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ