ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ผู้บริหารศาล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเดินทางไปมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท ถวายโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมบริจาคถวายเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ