ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดประชุมร่วมระหว่างศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบ smart court

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลล้มละลายกลาง สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบ smart court และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีและการปฏิบัติงานของศาลให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ๘/๓ ชั้น ๘ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ