ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมกับศาลล้มละลายกลาง จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นำคณะข้าราชการตุลาการของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและศาลล้มละลายกลาง ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) จำนวน ๔ ราย เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น ๑ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ