ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เปิดการบรรยายหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ภายใต้โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Smart Library)

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานเปิดการบรรยายหัวข้อ การค้นคว้าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุดศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ภายใต้โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (Smart Library) โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมบรรยายผ่าน Application Zoom เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการสืบค้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ