ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2565 ครบรอบ 140 ปี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี 2565 ครบรอบ 140 ปี โดยจัดให้มีการฟังบรรยายออนไลน์ ในหัวข้อ “กายใจพร้อม ไม่ยอมป่วย” และหัวข้อ “แนวทางในการดำเนินงานให้ที่ทำงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)” และยังมีการดำเนินกิจกรรม “ต้นไม้ของฉัน”ซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษร่วมกันปรับภูมิทัศน์ในศาลหรือบริเวณโต๊ะทำงานให้เป็นพื้นที่สีเขียว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ