ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

          เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบาย การบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ณ ห้องประชุมศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image เอกสารแนบ