ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ผู้พิพากษาและข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้ารายงานตัวต่อประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางรัสรินทร์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษา
ศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวนิตยา นาหนองขาม และนางสาวธนัชพร เมืองฉ่ำ ข้าราชการศาลยุติธรรม เข้ารายงานตัวต่อ
นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ในการนี้ ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้ร่วมไหว้พระ
และสักการะศาลพระภูมิ ณ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ