ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวภาวนา สุคันธวณิช ผู้พิพากษา ศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ได้มอบหมายให้นายอิสรา วรรณสวาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พร้อมด้วยคณะข้าราชการในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เข้าเยี่ยมคารวะขอพรจากนายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ สำนักงานศาลยุติธรรมอาคารศาลอาญา.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ