ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการ ศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
image

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์  คดีชำนัญพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือ  ของหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อประชุมหารือแนวทางในการบริหารราชการศาลยุติธรรม โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ณ สโมสรราชพฤกษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ