ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่จัดห้องสมุดประจำศาล ได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
image

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ มอบหมายให้นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา ผู้อำนวยการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่จัดห้องสมุดประจำศาลได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โดยมีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา  

 


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ