ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ วาระโยกย้าย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
image

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น รองประธาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ที่โยกย้ายพร้อมกับมอบของที่ระลึก ในงาน “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ อธช.” วาระโยกย้าย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โถงหน้าห้องประชุมใหญ่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ชั้น ๑ อาคารเอ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ