ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลคำวินิจฉัย คำพิพากษา และคำสั่งคำร้องในคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลคำวินิจฉัย คำพิพากษา และคำสั่งคำร้องในคดีของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยมี นายไชยยศ วรนันท์ศิริ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล ผู้ตรวจราชการสำนักงานศาลยุติธรรม นายชัชวาล ฆ้องคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายบุญเย็น โชควิเศษชัยสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากรและผู้อภิปราย ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ