ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ
image

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ หัวข้ออภิปราย เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน และคดีเยาวชนและครอบครัว โดยมี นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นายจักรกฤษณ์ เจนเจษฎา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและนายสุโรจน์ จันทรพิทักษ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้อภิปราย นางสาวรุ่งระวี โสขุมา เลขานุการศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อาคารศูนย์ราชการ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ