ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่...ผู้ที่มีขีดความสามารถสูงสุด กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิตอล (Digital Workplace)
image

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘ นาฬิกา สำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่...ผู้ที่มีขีดความสามารถสูงสุด กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปลดล็อกศักยภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งดิจิตอล (Digital Workplace) ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่เจ้าหน้าที่ในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ตึกใหม่ ชั้น ๔ โรงแรม ที.เค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ