ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
The Court of Appeal for Specialized Cases

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองในคดีแรงงาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
image

            เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา นายไมตรี สุเทพากุล ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักกฎหมายปกครองในคดีแรงงาน” ภายใต้โครงการเสริมสร้างมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมจิตร  ทองศรี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการพิจารณาและพิพากษาคดีแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ